5 C
Néa Smýrni
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Συναγερμός από φωτιά σε σπίτι στην οδό Σεβαστείας ÐÕÑÊÁÃÉÁ ÑÁÖÇÍÁ / ÅÍÁ ÓÐÉÔÉ ÖËÅÃÅÔÁÉ ÓÔÏÍ ÁÃÉÏ ÍÉÊÏËÁÏ ÑÁÖÇÍÁÓ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÈÁÍÁÓÇÓ ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ / EUROKINISSI)

ÐÕÑÊÁÃÉÁ ÑÁÖÇÍÁ / ÅÍÁ ÓÐÉÔÉ ÖËÅÃÅÔÁÉ ÓÔÏÍ ÁÃÉÏ ÍÉÊÏËÁÏ ÑÁÖÇÍÁÓ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÈÁÍÁÓÇÓ ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ / EUROKINISSI)