1.2 C
Néa Smýrni
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Άνοιγμα των βιβλιοπωλείων μαζί με τα εποχικά καταστήματα ζητούν οι εκδότες ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÐÑÙÔÇ ÇÌÅÑÁ ÌÅÔÁ ÔÁ ÁÐÁÃÏÑÅÕÔÉÊÁ ÌÅÔÑÁ ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÏÑÙÍÏÚÏ(ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ ÂÅÑÂÅÑÉÄÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÐÑÙÔÇ ÇÌÅÑÁ ÌÅÔÁ ÔÁ ÁÐÁÃÏÑÅÕÔÉÊÁ ÌÅÔÑÁ ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÏÑÙÍÏÚÏ(ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ ÂÅÑÂÅÑÉÄÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ)