5.8 C
Néa Smýrni
Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Αρβελέρ για Αγιά Σοφιά: Σήμερα έγινε η πραγματική άλωση της Πόλης ÁÈÇÍÁ-Ôï Åõñùðáúêü ÐïëéôéóôéêüÊÝíôñï Äåëöþí áíáêïßíùóå ôï ôï ðñüãñáììá ôùí èåñéíþí åêäçëþóåùí.(EUROKINISSI- ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

ÁÈÇÍÁ-Ôï Åõñùðáúêü ÐïëéôéóôéêüÊÝíôñï Äåëöþí áíáêïßíùóå ôï ôï ðñüãñáììá ôùí èåñéíþí åêäçëþóåùí.(EUROKINISSI- ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)