9.1 C
Néa Smýrni
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Επέτειος Γρηγορόπουλου: Υποχρεωτικός ο έλεγχος σήμερα σε όσους μπαίνουν στο κέντρο ÔÏ ÌÍÇÌÅÉÏ ÔÏÕ ÁËÅÎÇ ÃÑÇÃÏÑÏÐÏÕËÏÕ ÓÔÁ ÅÎÁÑ×ÅÉÁ ÁÍÇÌÅÑÁ ÔÇÓ ÅÐÅÔÅÉÏÕ ÔÙÍ 12 ×ÑÏÍÙÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÄÏËÏÖÏÍÉÁ ÔÏÕ (EUROKINISSI / ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

ÔÏ ÌÍÇÌÅÉÏ ÔÏÕ ÁËÅÎÇ ÃÑÇÃÏÑÏÐÏÕËÏÕ ÓÔÁ ÅÎÁÑ×ÅÉÁ ÁÍÇÌÅÑÁ ÔÇÓ ÅÐÅÔÅÉÏÕ ÔÙÍ 12 ×ÑÏÍÙÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÄÏËÏÖÏÍÉÁ ÔÏÕ (EUROKINISSI / ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)